Zásady spracúvania osobných údajov

v internetovom obchode spoločnosti AUROMEDA s. r. o.

Ochrana vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre spoločnosť AUROMEDA s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“) dôležitou úlohou a záväzkom. Prosíme, oboznámte sa s našimi Zásadami spracúvania osobných údajov v internetovom obchode spoločnosti AUROMEDA s. r. o. V tomto dokumente vám poskytujeme všetky informácie, aby ste vedeli, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Tieto zásady poskytujú prehľad o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov internetového obchodu [www.auromeda.sk] v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu získavame a spracúvame osobné údaje zákazníkov. Plne rešpektujeme a chránime osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými prídeme do kontaktu a ctíme zásady zákonného a bezpečného spracovania osobných údajov. Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípadoch, keď spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ. Veríme, že vás týmto ubezpečíme, že vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

I. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

AUROMEDA s. r. o.

So sídlom: Levočská 11, 080 01 Prešov

IČO: 53 743 016

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 42886/P

Email: gdpr@pharmtradesk.com

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, taktiež nesieme zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých sme na tento účel poverili.

Spracúvanie osobných údajov zákazníkov je nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania internetového obchodu. Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a len na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, pričom daný účel vždy súvisí s so vzťahom zákazníka a prevádzkovateľa internetového obchodu, prípadne za účelom plnenia zákonných povinností. Samotný konkrétny účel spracúvania je vždy vymedzený už pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

II. Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Spracúvame bežné osobné údaje vás ako kupujúceho, predovšetkým vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefonický a emailový kontakt, bankové spojenie, hodnotu objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely vybavenia vašej objednávky, prijatia platby, doručenia vášho zakúpeného tovaru, vybavenie prípadnej reklamácie, poskytnutia vybraných zliav pri nákupnom procese, a pod. Taktiež vaše osobné údaje potrebujeme na komunikáciu s vami počas nákupného procesu (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, prevzatie/neprevzatie/vrátenie tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod), ako aj na archiváciu okrem zákonných dôvodov aj pre účely preukázania splnenia našich povinností a obrany našich práv, uplatňovania našich nárokov. Ako nášmu zákazníkovi vám tiež môžeme prostredníctvom elektronickej komunikácie (najmä e-mailom) zasielať rôzne atraktívne zľavy a ponuky produktov.

V rámci nášho internetového obchodu máte možnosť vytvorenia svojho vlastného online zákazníckeho účtu, v ktorom máte k dispozícii prehľad vašich nákupov (objednávok) a aj vaše osobné údaje, ku ktorým máte po prihlásení sa do vášho účtu prístup a môžete si ich aktualizovať.

V zákazníckom účte sú spracovávané najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, údaje o realizovaných nákupoch.

III. Na ako právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje a ako dlho?

III.A. Vytvorenie objednávky a nákup tovaru v internetovom obchode

Spracúvanie osobných údajov vás ako našich zákazníkov je potrebné v rámci realizácie objednávky a kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu pre účely plnenia kúpnej zmluvy uzavretej s vami ako zákazníkom, ako aj pre plnenie povinností súvisiacich so zmluvou, najmä zaslanie tovaru, vybavenie reklamácií, ak si uplatníte svoje právo na reklamáciu tovaru, a pod.

Právny základ: predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy [čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR]

Doba spracúvania: počas trvania zmluvného vzťahu a práv a povinností z neho vyplývajúcich, teda po dobu potrebnú na riadne vybavenie vašej objednávky, dodanie tovaru a splnenie ďalších práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich nám zo zmluvy, vrátane záručnej doby. Pokiaľ sa nákupy uskutočňujú v rámci online zákazníckeho účtu, sú informácie o realizovaných nákupcoch spracúvané v online zákazníckom účte počas trvania registrácie zákazníka v našom internetovom obchode (bod III.B).

Bez poskytnutia vašich osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu uzavrieť ani nákup v našom internetovom obchode zrealizovať.

III.B Správa zákazníckeho účtu

Ako náš zákazník si môžete na naše webovej stránke dobrovoľne vytvoriť online zákaznícky účet, ktorý vám slúži pre uľahčenie vášho nákupu a budúcich nákupov v našom internetovom obchode (ďalej len „registrácia“), prostredníctvom ktorého vykonávate svoje nákupy.

Poskytnutie vašich osobných údajov pre účely registrácie je dobrovoľné. Bez spracúvania osobných údajov potrebných na registráciu a vedenie zákazníckeho účtu vám však váš zákaznícky účet nie je možné zriadiť.

Právny základ: súhlas dotknutej osoby [čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR]

Súhlas vyjadríte odoslaním vyplneného registračného formulára na našej webovej stránke. Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov e-mailom na: gdpr@pharmtradesk.com alebo poštou na AUROMEDA s. r. o., Levočská 11, 080 01 Prešov.

Doba spracúvania: Pre účely správy vašej registrácie v našom systéme spracúvame vaše osobné údaje po dobu, pokým váš zákaznícky účet v našom systéme nebude zrušený alebo pokiaľ neodvoláte váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov pre účely správy vášho zákazníckeho konta.

III.C Plnenie právnych povinností

Vaše osobné údaje spracúvame alebo archivujeme pre účely plnenia našich zákonných povinností, vyplývajúcich nám z rôznych právnych predpisov, vrátane predpisov ohľadom vedenia účtovníctva, daňových predpisov, ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, o archívnictve a registratúre, a to najmä:

 • GDPR a Zákon,
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok,
 • zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a iné.

Môže ísť napr. o vystavenie a uchovávanie faktúr a účtovných dokumentov a posudzovanie reklamácií a vráteného tovaru v termíne a vo forme stanovenej v predpisoch. Poskytnutie vašich osobných údajov pre tento účel je požiadavkou vyplývajúcou z právnych predpisov a bez ich poskytnutia nevieme splniť naše zákonné povinnosti.

Právny základ: plnenie našich právnych povinností [čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]

Doba spracúvania: po dobu vyžadovanú zákonom alebo stanovenú v zmysle zákona. Napríklad, právne predpisy nám prikazujú uchovávať určité účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

III.D Zasielanie akciových ponúk a noviniek zákazníkom (zasielanie newslettera)

Na váš e-mail vám môžeme zasielať newsletter, v ktorom sa dozviete rôzny novinky o našom tovare, aktuálnych akciách, súťažiach, zľavách a výhodných ponukách. Newsletter vám bude zasielaný e-mailom, ak i) ste už u nás nakúpili alebo ii) ste udelili súhlas so spracúvaním Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania newslettera bez toho, aby ste u nás nakúpili.

Uvedením e-mailovej adresy pri nákupe alebo v registračnom formulári potvrdzujete, že sa jedná o vašu e-mailovú adresu, ktorú používate a ku ktorej máte výlučný prístup.

Pri i) každom nákupe, ii) v online zákazníckom účte alebo iii) kliknutím na odkaz v každom e-maile máte možnosť odmietnuť zasielanie nášho newslettera (unsubscribe). Vaša e-mailová adresa bude v takom prípade okamžite odstránená z databázy na zasielanie newslettera.

Právny základ: súhlas dotknutej osoby [čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR] v prípade, ak ste u nás ešte nenakupovali, oprávnený záujem [čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR] v prípade, ak ste u nás už nakúpili

Súhlas vyjadríte odoslaním formulára na našej webovej stránke, v ktorom uvediete svoju e-mailovú adresu a vyjadríte súhlas so zasielaním newslettera. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na: gdpr@pharmtradesk.com alebo poštou na AUROMEDA, s.r.o., Levočská 11, 080 01 Prešov, alebo odhlásením sa z odberu tejto komunikácie.

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu na základe oprávneného záujmu. Námietku môžete zaslať e-mailom na adresu gdpr@pharmtradesk.com alebo písomne na našu adresu, uvedenú vyššie.

Doba spracúvania: pokiaľ sa dobrovoľne neodhlásite z odberu tejto komunikácie alebo neodvoláte vami udelený súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely zasielania newslettera. Možnosť odhlásiť sa máte sprístupnenú v každej takejto správe.

III.E Zisťovanie spokojnosti zákazníkov

Zisťovanie spokojnosti zákazníkov so zakúpeným tovarom a procesom realizácie a vybavenia objednávky a ich hodnotenie za účelom optimalizovania a zvyšovania kvality poskytovaných služieb a spokojnosti zákazníkov v prípadoch, kedy zákazníci vzhľadom na vykonanie objednávky môžu primerane očakávať, že budú kontaktovaní.

Právny základ: náš oprávnený záujem [čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR] spočívajúci v starostlivosti o zákazníkov, budovaní vzťahu so zákazníkmi a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, budovaní našej dobrej povesti a dobrej značky

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete zaslať e-mailom na adresu gdpr@pharmtradesk.com alebo písomne na našu adresu uvedenú vyššie.

Doba spracúvania: po dobu potrebnú na vyhodnotenie spokojnosti zákazníka s realizovanou objednávkou a zakúpeným tovarom.

III.F Obrana práv a uplatňovanie nárokov

Niektoré vaše osobné údaje archivujeme pre účely preukázania splnenia našich povinnosti a dodržiavania predpísaných postupov, ako aj pre prípadnú obranu našich práv alebo uplatňovanie našich nárokov v mimosúdnom alebo súdnom procese, prípadne v konaniach pred inými orgánmi verejnej moci, vrátane kontrol a inšpekcií, ak taká potreba nastane.

Právny základ: oprávnený záujem [čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR] na obrane našich práv a uplatňovaní nárokov

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete zaslať e-mailom na adresu gdpr@pharmtradesk.com alebo písomne na našu adresu uvedenú vyššie.

Doba spracúvania: po dobu stanovenú zákonom alebo určenú v zmysle zákona na uplatnenie práv alebo dobu, po ktorú by nám mohol hroziť postih zo strany orgánov verejnej moci.

III.G Spotrebiteľské súťaže

Vaše osobné údaje môžeme získavať a spracúvať tiež pri organizovaní súťaží pre zákazníkov, ich vyhodnotení a vyhlásení výsledkov. Konkrétny rozsah spracúvaných osobných údajov nad rámec bežných údajov ako sú meno a priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo, bude určený v pravidlách / štatúte spotrebiteľskej súťaže. Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť sa súťaže, ktorú usporadúvame, vaše osobné údaje sú alebo môžu byť spracúvané najmä na účel usporiadania súťaže, výber výhercov a odovzdávanie cien výhercom. Osobné údaje výhercov, ktorí si prevezmú výhry, sa ďalej spracúvajú aj na účely plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre zapojenie sa do súťaže a v prípade výhry odovzdanie ceny a splnenie si našich zákonných povinností.

Právny základ: oprávnený záujem [čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR] spočívajúci v starostlivosti o zákazníkov, budovaní vzťahu so zákazníkmi a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, budovaní našej dobrej povesti a dobrej značky, predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy [čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR], plnenie zákonných povinností [čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete zaslať e-mailom na adresu gdpr@pharmtradesk.com alebo písomne na našu adresu uvedenú vyššie.

Doba spracúvania: po dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a vyžrebovanie alebo výber výhercu a v prípade výhercu po dobu nevyhnutne potrebnú na odovzdanie výhry výhercovi, prípadne po dobu určenú v pravidlách /štatúte príslušnej spotrebiteľskej súťaže.

IV. Kto ďalší spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za pomoci našich sprostredkovateľov, teda osôb, ktoré nám pomáhajú pri našej obchodnej činnosti, napríklad pri správe našej webovej stránky, spracúvaní účtovníctva, doručovaní vašich zásielok s tovarom (napríklad prevádzkovateľ online platby, a pod.) alebo vykonávajú pre nás marketingové alebo iné činnosti, a pre účely ich riadneho poskytovania spracúvajú osobné údaje v našom mene ako prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať aj tretím stranám, ak je to nevyhnutné napríklad pre doručenie tovaru (doručovateľom – kuriérsky spoločnostiam alebo Slovenskej pošte), pre sprocesovanie vašej platby online (sprostredkovateľom platobnej brány v našom internetovom obchode), a pod.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín (mimo územia EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru).

V. Aké sú Vaše práva?

Ako dotknuté osoby máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Ako dotknutej osobe vám bude poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo, aby bez zbytočného odkladu boli opravené nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo, aby vaše osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 • ak odvoláte svoj súhlas alebo namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú; alebo
 • ak spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s GDPR alebo Zákonom z iných dôvodov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo, aby spracúvanie bolo obmedzené, ak:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a sa rozhodnete, že namiesto žiadosti o výmaz osobných údajov budete žiadať obmedzenie ich spracúvania;
 • už vaše osobné údaje na účely spracúvania nie sú pre nás potrebné, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak prišlo k obmedzeniu spracúvania, informujeme vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenos

V prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte ako dotknutá osoba možnosť získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte, k sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje preniesli k prevádzkovateľovi, ktorého si zvolíte. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov z našich systémov a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

Právo namietať

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa vás ako dotknutej osoby, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas (ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase)

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, že sa ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

VI. Ako si môžete uplatniť vaše práva?

Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte si uplatniť svoje práva, obráťte sa na nás:

 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu nášho sídla – AUROMEDA s. r. o., Levočská 11, 080 01 Prešov
 • e-mailom na adrese: gdpr@pharmtradesk.com.
O spoločnosti

Auromeda, Váš spoločník na životnej ceste
AUROMEDA je nová značka výživových doplnkov na slovenskom trhu, zameraná na produkty podporujúce zdravie, krásu a predovšetkým vitalitu ľudí každej vekovej skupiny. Okrem značky AUROMEDA na trhu pôsobíme od roku 2015 ako člen skupiny Pharm Trade, ktorý obchoduje s farmaceutickým tovarom. Značka AUROMEDA ponúka rôzne druhy exkluzívneho ochuteného kolagénu, ktoré sú obohatené o vitamíny, minerály a ďalšie látky. Tieto patentované zmesi pomáhajú podporovať liečbu rôznych zdravotných indikácií. Okrem slovenského trhu má značka AUROMEDA zastúpenie aj na blízkom východe v Spojených arabských emirátoch.

© 2024 AUROMEDA s.r.o.